Vanaf 1 augustus kunnen mbo-scholen opleidingen aanbieden in een gecombineerde leerweg bol-bbl. Sinds 2015 kunnen scholen al experimenteel dit soort opleidingen aanbieden.

Het experiment ‘beroepsopleiding gecombineerde leerwegen bol-bbl’ eindigt met ingang van 1 augustus. Eerder heeft minister Van Engelshoven de Tweede Kamer op basis van een evaluatie geïnformeerd over het vervolg van de gecombineerde leerweg. De minister heeft verduidelijkt dat het voor scholen na afloop van het experiment mogelijk is om een student gedurende de opleiding van de bol naar de bbl over te schrijven. De minister staat toe om onder voorwaarden te werven voor een opleiding waar tussentijds overschrijven naar de bbl het uitgangspunt is.

Kaders

De minister heeft alle aan het experiment deelnemende mbo-scholen per brief geïnformeerd over de kaders waarbinnen de gecombineerde leerweg bol-bbl mag worden aangeboden vanaf 1 augustus 2021. In de nabije toekomst zal een verslag aan de Kamers worden uitgebracht over de doeltreffendheid en effecten van het experiment. Hierin zal ook het standpunt over voortzetting van de algemene maatregel van bestuur worden toegelicht.

Handreiking

Daarnaast ontwikkelt het ministerie van OCW in samenwerking met de MBO Raad een handreiking om deelnemende scholen en scholen die geïnteresseerd zijn in het aanbieden van een gecombineerde leerweg, te ondersteunen. Deze verschijnt in de loop van 2021.