De MBO Brigade, opgericht om overbodige wet- en regelgeving op te ruimen, bestaat twee jaar. Tijd voor een korte terug- en vooruitblik.

De oprichting van de MBO Brigade vloeit rechtstreeks voort uit het Bestuursakkoord dat de MBO Raad in 2018 met het kabinet sloot. In dit akkoord spraken de ondertekenaars af dat mbo-scholen meer ruimte krijgen om een flexibel onderwijsaanbod samen te stellen. Om dat te ondersteunen werd afgesproken een speciale werkgroep op te richten om overbodige en hinderlijke regelgeving op te ruimen. Volgens Ton Heerts, toenmalig voorzitter van de MBO Raad, zou deze MBO Brigade ‘met militaire precisie’ te werk gaan. Sinds maart 2019 is de brigade daadwerkelijk actief. Wat is er in de afgelopen twee jaar gebeurd?

Thema’s

Dat de brigade in een behoefte voorziet, werd al snel duidelijk. De afgelopen twee jaar hebben honderden docenten en andere medewerkers van mbo-scholen gebruikgemaakt van de mogelijkheid een casus in te dienen bij de brigade. Vaak gebeurde dat via het digitale formulier, maar veel docenten hebben ook bij bijeenkomsten van de brigade – zogenaamde broedplaatsen – hun aandachtspunten ingebracht. Vaak terugkerende thema’s waren de regels voor onderwijstijd en die voor keuzedelen.

Ruimte

Het werk van de brigade bestaat voor een deel uit het geven van voorlichting. Scholen blijken de regelgeving soms te strikt te interpreteren. De wet biedt vaak meer ruimte dan onderwijsteams denken. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de regels rond onderwijstijd. De school mag afwijken van de regels, als dat gebaseerd is op een gedachte over kwalitatief goed onderwijs. Mede op basis van signalen van de MBO Brigade onderzoekt het ministerie nu concreet of de regels voor onderwijstijd aangepast moeten worden.

Keuzedelen

Ook bij het onderwerp keuzedelen heeft het werk van de brigade tot aanpassing van de regels geleid. Tijdens een broedplaats van de MBO Brigade bij het Rijn IJssel College in Arnhem was minister Van Engelshoven als gast zelf getuige van de worsteling van docenten die keuzedelen aanbieden. De veranderaanpak keuzedelen, die de minister introduceerde, kan dan ook niet los gezien worden van de werkzaamheden van de MBO Brigade.

Onderwijsovereenkomst

Het aanpassen van wet- en regelgeving is vaak een zaak van lange adem. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het voornemen de onderwijsovereenkomst in het mbo te schrappen. De verplichte overeenkomst zorgt voor veel administratieve rompslomp, bijvoorbeeld omdat scholen de overeenkomst moeten wijzigen als een student een keuzedeel kiest. De wet die de afschaffing van de overeenkomst regelt gaat waarschijnlijk pas in vanaf het schooljaar 2022/2023. Het veranderen van regels kost nu eenmaal tijd. Het werk van de brigade is dan ook zeker nog niet klaar na twee jaar. De nauwe samenwerking tussen medewerkers van het ministerie van Onderwijs, de MBO Raad en de mbo-scholen kan op nog veel meer terreinen leiden tot een betere interpretatie en zo nodig het schrappen van regels.