Op deze pagina verzamelen wij informatie over onderwerpen die op dit moment de meeste aandacht van de MBO Brigade vragen. Het zijn onderwerpen waar we veel vragen over krijgen en waar we met scholen, ministerie en andere belanghebbenden zoeken naar oplossingen.

Oriëntatieprogramma

Studenten die moeite hebben om een opleiding te kiezen kunnen een oriëntatieprogramma volgen. De MBO Brigade heeft begin 2020 een broedplaats georganiseerd waaruit bleek dat er veel belangstelling is voor dit thema. Verschillende scholen hebben al pilots gedraaid, zoals ROC TOP en NOVA College. Bij het organiseren van een oriëntatieprogramma komen veel vragen kijken met betrekking tot de duur (kortlopend of langlopend), financiering, rendement, motivatie en toelating van studenten. De MBO Brigade verkent wat hierbij mogelijk is binnen de wet- en regelgeving.


Praktijkovereenkomst (POK)

Voor elke stage in het mbo moet een praktijkovereenkomst (POK) worden gesloten tussen student, school en leerbedrijf. Leerbedrijven en scholen hebben bij de MBO Brigade aangeklopt omdat het opstellen en ondertekenen van deze overeenkomsten voor hen gepaard gaat met veel administratieve handelingen. Voor elke student moet namelijk een individuele overeenkomst worden gemaakt, die moet worden ondertekend door de drie partijen. De MBO Brigade verkent samen met het Deltion College in een pilot of de POK eenvoudiger en efficiënter kan worden ingericht.


Begeleide onderwijstijd (BOT)

BOT is een onderwerp dat de afgelopen jaren vaak is geagendeerd bij OCW en de MBO Brigade. Hoewel de regels inmiddels meer ruimte bieden dan tien jaar geleden, blijkt dat veel onderwijsteams moeite hebben om die ruimte te vinden en te benutten. De afgelopen tijd heeft de MBO Brigade onderzocht in welke situaties de regelgeving van BOT knelt, waarbij ook is gekeken naar ontwikkelingen als gepersonaliseerd leren en hybride leren (lessen buiten het klaslokaal zoals digitaal of in de bedrijfspraktijk). Ook lessen uit corona zijn hierbij meegenomen. De uitkomsten hiervan zijn gedeeld met het ministerie van OCW. Het ministerie kijkt op welke manier de regelgeving rond onderwijstijd het beste ingericht kan worden voor flexibel en innovatief mbo-onderwijs.


Gemengde leerweg BOL-BBL

De MBO Brigade ziet dat er opleidingen zijn die graag een mengvorm van BOL en BBL aanbieden. Bijvoorbeeld een start in de BOL (eerste leerjaar) en latere leerjaren in de BBL. Onderwijsteams vragen zich af hoe ze dit kunnen doen binnen de wet- en regelgeving: waar zit de ruimte en hoe voldoen ze aan geldende kwaliteitseisen? Daarnaast kampen zij vaak met veel administratieve lasten. De MBO Brigade heeft onderzocht, samen met de deelnemers van het experiment Gecombineerde leerwegen BOL-BBL, hoe deze routes vormgegeven kunnen worden en welke (wettelijke) randvoorwaarden daarvoor nodig zijn. Het experiment heeft geleid tot wetgeving, waarbij het voor mbo-scholen structureel mogelijk is om ook een gecombineerde leerweg aan te bieden. Zie voor meer informatie over de mogelijkheden de Handreiking Gecombineerde leerwegen bol-bbl.


Leven Lang Ontwikkelen en vrijstellingen generieke eisen

De doelgroep volwassenen in het kader van Leven Lang Ontwikkelen (LLO) wordt steeds belangrijker en groter binnen het mbo. In dat licht zijn er via de MBO Brigade verschillende casussen binnengekomen over de soms knellende regelgeving voor deze doelgroep rondom vrijstellingen voor generieke eisen. De komende tijd zal de MBO Brigade onderzoeken waar scholen in de praktijk tegenaan lopen, welke regelgeving er mogelijk knelt en of er mogelijkheden zijn om deze regelgeving aan te passen. Hierbij wordt breed gekeken naar het vrijstellingenbeleid voor generieke vakken en doelgroepen waarvoor dit beleid knelt.


Diploma-erkenning bij derde leerweg

Als een (bekostigde) mbo-school onderdelen van een opleiding in de derde leerweg wil aanbieden, is de school verplicht hiervoor een diploma-erkenning bij DUO aan te vragen. Ook als de school slechts onderdelen van de opleiding wil verzorgen, bijvoorbeeld een mbo-certificaat of keuzedeel, moet men de erkenning hebben voor de gehele kwalificatie in de derde leerweg. In het kader van leven lang ontwikkelen willen veel scholen via de derde leerweg delen van opleidingen kunnen aanbieden. De plicht om deze diploma-erkenning voor de volledige opleiding (kwalificatie) te moeten aanvragen, maakt de school minder flexibel. De MBO Brigade krijgt veel vragen over dit probleem. De oplossing moet gevonden worden in een wijziging van de wet, maar dat is een uitgebreide procedure. Voor de korte termijn is ingezet op een snellere en vereenvoudigde procedure, waarin een school meerdere opleidingen ineens kan aanvragen. De MBO Brigade is in gesprek om te kijken hoe de wet wordt nog verder kan worden aangepast, zodat scholen beter in staat zijn om snel een flexibel onderwijsaanbod te creëren, zonder dat de kwaliteit in het geding komt.