De MBO Brigade is in 2018 opgericht om hinderlijke knelpunten in de regelgeving op te lossen. Soms is hiervoor een formele wijziging van de wet- en regelgeving nodig. Zo’n wijziging duurt gauw twee jaar, zoals uit onderstaand voorbeeld blijkt.

De MBO Brigade is 2018 opgericht om knelpunten in de regelgeving op te lossen. Docenten kunnen bij de Brigade een knelpunt aan de orde stellen. Met iedere melding gaan de brigadiers – medewerkers van het ministerie en van de MBO Raad – aan de slag. Soms kunnen de brigadiers het knelpunt oplossen door een nadere uitleg van de regelgeving te geven. Docenten hebben vaak meer ruimte dan zij in eerste instantie denken. Soms blijkt het echter ook nodig om de wet- en regelgeving formeel te wijzigen. Zo’n traject kost veel tijd. Dat blijkt uit het onderstaande voorbeeld.

Keuzedelen

De MBO Brigade ontvangt in 2018 en 2019 veel vragen over het onderwerp keuzedelen. Daarom organiseert de MBO Brigade in januari 2020 een bijeenkomst over dit onderwerp. Tijdens de broedplaats bij het Rijn IJssel College, in aanwezigheid van minister Ingrid van Engelshoven, bespreken de aanwezigen de voorstellen van het ministerie voor vereenvoudiging van de regelgeving rond keuzedelen. Aan de orde komt ook de voorgeschreven urenbesteding. Volgens de regels moet een mbo-student per jaar 240 uur aan keuzedelen besteden. Nu bestaat de mogelijkheid bij sommige niveau 4-opleidingen het programma niet in de gebruikelijke drie jaar, maar in vier jaar aan te bieden. Het vreemde is dan dat de studenten bij de opleiding die in vier jaar wordt aangeboden meer uren aan keuzedelen besteden dan in de driejarige opleiding, terwijl hetzelfde diploma behaald wordt.

Oplossing

Naar aanleiding van de casus komt de MBO Brigade met het voorstel om bij de opleidingen die in vier jaar worden aangeboden de extra keuzedeelverplichting te schrappen. Dat leidt tot de eenduidige situatie dat alle niveau 4-opleidingen een keuzedeelverplichting hebben van 720 uur, of de school deze nu in drie of vier jaar aanbiedt. Zowel bij de MBO Raad als bij de directie MBO van het ministerie valt de oplossing in goede aarde. Probleem is alleen dat hiertoe het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen moet worden gewijzigd.

Staatsblad

Voordat de wijziging in het Staatsblad kan worden opgenomen wordt het voorstel eerst vrijgegeven voor internetconsultatie. De voorgenomen wijziging van de keuzedeelverplichting wordt in de reacties, vooral namens scholen, overwegend positief beoordeeld. Uiteindelijk verschijnt de wijziging in het Staatsblad van 9 februari 2022. Dat is dus ruim twee jaar na de broedplaats in Arnhem. Vanaf het nieuwe schooljaar, dus vanaf 1 augustus 2022, wordt de nieuwe regelgeving van kracht.

Tijdlijn

27 januari 2020: Broedplaats over keuzedelen
De MBO Brigade organiseert een drukbezochte broedplaats bij Rijn IJssel. In aanwezigheid van minister Van Engelshoven bespreken de aanwezigen de ‘Veranderaanpak keuzedelen’.

15 april 2020: Casus ingediend over vierjarige opleidingen
In vervolg op de bijeenkomst dient een docent een concrete casus in over de keuzedeelverplichting bij vierjarige opleidingen. Studenten die in vier jaar een niveau 4-opleiding doen besteden meer uren aan keuzedelen dan in de driejarige opleiding, terwijl hetzelfde diploma behaald wordt.

Medio 2020: Bespreking in kernteam
De kwestie wordt besproken in het kernteam van de MBO Brigade. Als oplossing wordt voorgesteld om de extra keuzedeelverplichting bij vierjarige opleidingen te schrappen. In dat geval zou bij alle niveau 4-opleidingen sprake zijn van een keuzedeelverplichting van 720 uur.

Najaar 2020: Consultatie MBO Raad en ministerie
Zowel bij de MBO Raad als in het MT van de directie MBO valt de oplossing in goede aarde. De brigade meldt aan de indiener het voornemen om de regelgeving aan te passen. Hiertoe moet het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen worden gewijzigd.

19 februari 2021: Internetconsultatie
De concept-wijziging van het Examen- en kwalificatiebesluit wordt gedurende twee maanden vrijgegeven voor internetconsultatie. Op de voorgenomen wijziging van de keuzedeelverplichting wordt positief gereageerd.

9 februari 2022: Staatsblad
De wijziging van het Examen- en kwalificatiebesluit staat in het Staatsblad. Hiermee is de wijziging formeel van kracht. Vanaf 1 augustus 2022 geldt voor alle studenten die een niveau 4-opleiding volgen een keuzedeelverplichting van 720 uur, ook voor de reeds eerder gestarte studenten.