Op basis van een casus die bij de MBO Brigade is ingediend, is nogmaals naar de ruimte in regels rondom vrijstellingen Engels gekeken. Er blijkt voor deze casus meer ruimte in de interpretatie van het Examen- en Kwalificatiebesluit te zijn, dan eerder bekend. Dat is goed nieuws!

Een student heeft als extracurriculaire activiteit in haar niveau 3 opleiding Engels gevolgd. Zij wil deze resultaten graag meenemen naar niveau 4 en dan vrijstelling aanvragen. Er worden dezelfde examens gedaan als wanneer het een generieke eis zou zijn. Welke ruimte zit er in de regels?

Uitleg van de regel

In het Examen en Kwalificatiebesluit (artikel 3b) staat:

‘De examencommissie verleent slechts vrijstelling van het examenonderdeel Nederlandse taal, rekenen of Engels of een deel daarvan, indien zij vaststelt dat de deelnemer reeds eerder examen heeft afgelegd op ten minste hetzelfde niveau als vastgesteld voor zijn beroepsopleiding: a. als onderdeel van een andere beroepsopleiding of van dezelfde beroepsopleiding bij een andere instelling of b. als eind- of staats- of deeleindexamen zoals vastgesteld voor havo of vwo’

In de casus gaat het om een extracurriculaire activiteit. In dit geval mag dit als onderdeel van beroepsopleiding beschouwd worden. Er is namelijk hetzelfde examen gedaan als wanneer het een generieke eis zou zijn. Daarom is het in dit geval voldoende vergelijkbaar met – een onderdeel van – een andere beroepsopleiding en kan er op basis daarvan een vrijstelling worden verleend.

Vrijstellingenbeleid

Naast deze casus, is het ministerie van OCW bezig om het vrijstellingenbeleid voor taal en rekenen te herzien. Daarbij wordt ook gekeken naar andere situaties die om een aanpassing vragen.