Wanneer kunnen studenten tijdsverlenging krijgen bij de centrale examens Nederlands en rekenen? Welke vrijheid heeft de school?

De tijdsverlenging van 30 minuten kan door de examencommissie worden verleend aan een student die de Nederlandse taal onvoldoende beheerst. De student is verantwoordelijk voor het aanvragen van de tijdsverlenging. De examencommissie heeft een inspanningsverplichting om:

- te onderzoeken of de student het Nederlands onvoldoende beheerst om het betreffende examen in de gestelde tijd af te ronden, en

- vast te stellen of de student minder dan zes jaar in Nederland onderwijs heeft gevolgd en zijn moedertaal niet het Nederlands is.

De criteria staan in artikel 12a van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen. De examencommissie dient bij de afweging voor tijdsverlenging deze criteria in acht te nemen, maar heeft een eigen beoordelingsruimte. Artikel 12a gaat overigens gewijzigd worden, zie dit nieuwsbericht.

Bij gebrek aan bewijsmateriaal toetst de examencommissie of de beheersing van het Nederlands van dien aard is dat die vergelijkbaar is met iemand die maar kort in Nederland is. De inspectie gaat na of de examencommissie zorgvuldig heeft gehandeld bij het toekennen van de verlenging.

NB: De MBO Brigade werkt samen met het Kennispunt Taal & Rekenen aan een nadere toelichting. Meer informatie is te vinden op de website van het Kennispunt.